Wersja 1/2022 z dnia 17.05.2022

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Praktyka Lekarska Rafał Młynarski

1

Regulamin organizacyjny ustalono na podstawie przepisów art. 23 i 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 ze zmianami).

2

Regulamin określa organizację Praktyki Lekarskiej Rafał Młynarski prowadzonej w Lublinie pod adresem ul. Sieroca 3 przez firmę RAFF Rafał Młynarski, 20-515 Lublin, Krężnica Jara 442, NIP 9461881486, REGON 711633114, jako praktyki zawodowej lekarza Rafała Młynarskiego posiadającego prawo wykonywania zawodu nr 4459378 oraz specjalizację z dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

3

Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

4

Zadaniem praktyki jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia bólu i długoterminowego dostępu dożylnego oraz świadczeń związanych z obsługą dostępu dożylnego.

W ramach praktyki realizowane są konsultacje lekarskie, w tym także w formie teleporady, wizyty domowej i wizyty recepturowej, badanie i kwalifikacja pacjenta do zabiegu wszczepienia długoterminowego dostępu dożylnego, badanie i leczenie w przypadku ewentualnych powikłań związanych z długoterminowym dostępem dożylnym, okresowa kontrola sprawności dostępu dożylnego, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych oraz prowadzenie wlewów substancji terapeutycznych, także zleconych przez innych lekarzy.

5

Świadczenia udzielane są w pomieszczeniach praktyki: 20-089 Lublin, ul. Sieroca 3.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się udzielanie świadczeń w miejscu pobytu pacjenta: dom, szpital, ZOL.

6

Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył, tj. lekarz Rafał Młynarski i który jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie praktyki.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem systemu rejestracji online udostępnionego przez serwis www.mp.pl.

Pacjenci przyjmowani są wyłącznie na umówione wcześniej godziny, rejestracja co 20 minut.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest w wersji elektronicznej w aplikacji Empendium.

7

Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej poprzez sporządzenie wydruku historii leczenia i wysyłanie jej drogą pocztową.

Na podstawie Ustawy o prawach pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zmianami) za wydruk i wysłanie dokumentacji medycznej ustala się opłatę w wysokości 0,002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ogłaszanego za poprzedni kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”) powiększoną o koszt przesyłki pocztowej. Płatność realizowana jest przelewem na konto praktyki, zgodnie z dołączonym do przesyłki formularzem wpłaty.

8

Praktyka zawodowa lekarza Rafała Młynarskiego nie przewiduje udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ustala się następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych:

  • wizyta typ 1, np. wizyta recepturowa, kwalifikacja do zabiegu
  • wizyta typ 2, np. konsultacja lekarska, kontrola portu
  • wizyta typ 3, np. wizyta pierwszorazowa, wlew dożylny

W przypadku świadczeń realizowanych poza siedzibą praktyki opłata wzrasta o 100%.

Wysokość opłaty za wykonane badania laboratoryjne ustala odpowiedni załącznik do regulaminu.

Płatność może być wykonana gotówką, przelewem, kartą lub kodem blik za pośrednictwem terminala płatniczego.

9

W celu ułatwienia dostępu do lokalu dla pacjentów niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich, noszach, poruszający się z pomocą balkoników) oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz pomieszczeń w poczekalni praktyki oraz przed wejściami do lokalu prowadzony jest monitoring wizyjny.

Urządzenia monitoringu umożliwiają rejestrację obrazu. Do odczytu nagrań dostęp ma tylko lekarz prowadzący praktykę. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa powyżej, praktyka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania. Po upływie miesiąca, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają automatycznemu zniszczeniu.

10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 ze zmianami) oraz Ustawy o prawach pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zmianami).

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 17.05.2022.